Bookmark and Share

Vedtægter

VEDTÆGTER

for Foreningen af Fynske Jazzmusikere

§ 1 / NAVN

Foreningens navn er FFJ-Jazz

(Foreningen af Fynske Jazzmusikere).

§ 2 / FORMÅL

Foreningens formål er at arbejde aktivt for at fremme det fynske jazzliv. Foreningen er, når det findes hensigtsmæssigt, forpligtet til at samarbejde med andre interesseorganisationer, landsdækkende såvel som lokale.

§ 3 / MEDLEMMER

Enhver udøvende jazzmusiker med fast tilknytning til det fynske jazzliv kan blive aktivt medlem mod at betale kontingent. Der kan optages støttemedlemmer i foreningen mod betaling af et årligt kontingent, som fastsættes af bestyrelsen. Støttemedlemmer har  stemmeret på generalforsamlingen. Herudover kan interesseorganisationer, virksomheder, kultur- og musikforeninger m.fl. optages som støttemedlemmer mod betaling af årligt kontingent, der i hvert enkelt tilfælde fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Et æresmedlem kan udnævnes blandt såvel aktive som blandt støttemedlemmer. Et æresmedlem kan være kontingentfri og betaler ikke (eventuel) entré til foreningsarrangementer.

§ 4 / KONTINGENT

Kontingentet for de aktive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet betales senest den 1. februar.

§ 5 / UDMELDELSE

Udmeldelse skal ske skriftligt til formand eller kasserer. Såfremt et medlem står i kontingentrestance, kan vedkommende slettes og kan kun genoptages, når bestyrelsen efter behandling af sagen går ind herfor.

§ 6 / MYNDIGHED

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling indkaldes 1 gang årligt i marts måned, med mindst 14 dages varsel på mail. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter behov, når bestyrelsen bestemmer det, eller når 25 % af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved mail med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden for mødet.

Kun de som ikke har en mailadresse i foreningens medlemskartotek vil modtage indkaldelsen med Post Danmark eller anden brevdistributør.

§ 7 / GENERALFORSAMLING

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af dagsorden.

3.

a. Aflæggelse og godkendelse af beretning.

b. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

4. Fastlæggelse af indskud og kontingent.

5. Indkomne forslag, der skriftligt skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelse og revisor.

a. Valg af formand + 2 bestyrelsesmedlemmer (lige år).

b. Valg af kasserer + 1 bestyrelsesmedlem (ulige år).

c. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

d. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant. Genvalg kan finde sted.

7. Valg af 3 aktive medlemmer til udvælgelseskomiteen vedrørende "Den Fynske Jazzpris".

8. Eventuelt. Til at lede forhandlingerne vælger generalforsamlingen sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, men ethvert stemmeberettiget medlem kan kræve skriftlig afstemning. Stemmeret har alle medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i foreningens protokol og underskrives af formand og dirigent.

§ 8 / BESTYRELSE

Foreningens daglige virke forestås af bestyrelsen. Foreningen tegnes af formanden og kassereren der begge skal være aktive medlemmer. Mindst et af de tre øvrige bestyrelsesmedlemmer skal være ,aktivt medlem. Bestyrelsen skal gennem foreningens hjemmeside og nyhedsbreve holde medlemmerne orienterede om arrangementer, arbejde og planer m.v.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi. Bestyrelsen kan indkalde medlemmer til orienterende møder. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg - bestående af foreningens medlemmer - i forbindelse med forskellige aktiviteter. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemme lighed har formanden 2 stemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. For bestyrelsesmøder udarbejdes der referat, som indføres i foreningens protokol og underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse og medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 9 / KASSERER

Kassereren er forpligtet til at oprette en bank-/sparekassekonto, hvorpå alle ind- og udbetalinger skal foretages.

§ 10 / REVISION

Foreningens regnskab går fra den 1. januar til den 31. december. De generalforsamlingsvalgte revisorer skal revidere foreningens regnskaber og bl.a. vurdere, om bestyrelsens dispositioner er i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutninger. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskaber og beholdninger. Regnskaberne skal være forsynet med påtegning fra revisorerne. Det reviderede regnskab tilsendes samtlige medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

For særlige aktiviteter med tilskud fra offentlige/private som kræver særskilt ekstern revision beslutter bestyrelsen hvem ekstern revisor er, og fremlægger det reviderede regnskab på førstkommende generalforsamling.

§ 11 / VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når forslag til vedtægtsændring er behørigt optaget på dagsordenen, jfr. § 7, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

§ 12 / OPHÆVELSE AF FORENINGEN

Forslag om foreningens opløsning kan fremsættes af bestyrelsen, og skal vedtages af medlemmerne på to efter hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger. Der skal indkaldes til begge generalforsamlinger samtidigt, med tid og sted, vedlagt dagsorden for begge ekstraordinære generalforsamlinger. Sidstnævnte ekstraordinære generalforsamling bestemmer anvendelsen af foreningens formue, der skal gå til et eller flere jazzarrangementer på Fyn.

Vedtægtsændringerne er gældende fra den 28. marts 2011.

 

TILLÆG vedrørende "Den Fynske Jazzpris"

Formålet med prisen skal være bredt at gavne det fynske jazzliv. Prisen kan gives til en person, en gruppe af personer eller en institution, der i det foregående år eller i en årrække forinden - har ydet en væsentlig indsats for det fynske jazzliv, eller som i en årrække fremover forventes at ville yde en sådan indsats. Indsatsen kan i nævnte sammenhæng defineres bredt. Prisen kan uddeles hvert år.

Proceduren ved udvælgelsen og uddelingen er således:

Udvælgelseskomité: Komiteen består af i alt 5 aktive medlemmer. 3 aktive medlemmer heraf vælges på den forudgående ordinære generalforsamling. De resterende 2 medlemmer af komiteen udpeges af bestyrelsen blandt bestyrelsens medlemmer. For så vidt angår de 3 generalforsamlingsvalgte aktive medlemmer, bør det som hovedregel tilstræbes, at komiteen sammensættes, således at:

- 1 medlem 'dækker' jazzaktiviteter uden for Odense centrum

- 1 medlem 'dækker' den unge generation

- 1 medlem 'dækker' all round.

Komiteens aktiviteter:

- Komiteens 5 medlemmer træder sammen inden udgangen af april måned.

- Komiteen fastsætter selv sine aktiviteter (tidsramme for indkaldelsen af motiverede forslag til kandidat hos foreningens medlemmer, aktive såvel som støtte- og æresmedlemmer).

- Komiteen kan i denne forbindelse indhente yderligere oplysninger hos forslagsstillerne.

- Komiteen vælger herefter prismodtageren(erne).

- Ud over at uddele et særligt fremstillet diplom afgør komiteen endvidere, hvilken "pris" modtageren(erne) skal begaves med. Prisen bør have en værdi af mindst kr. 1000,-, udtaget af foreningens midler.

- Komiteen har mulighed for at udvide prisens størrelse ved indhentning af sponsorstøtte. Samtlige sekretariatsfunktioner, der er knyttet til komiteens aktiviteter, varetages af de 2 bestyrelsesmedlemmer i komiteen.

Nærværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2013.

 

 

FFJ-JAZZ | Lahnsgade 28, 5000 Odense C - Danmark